Restful API
API Key

Quản lý API Key

Để kết nối đến Web Service của Phần Mềm Xanh và truy cập vào dữ liệu công ty của bạn, bạn cần tạo một Private App cho công ty của bạn. Bạn truy cập được dẫn https://app.phanmemxanh.com để vào trang quản lý các kết nối đến công ty của bạn. Bạn có thể tạo tối đa 5 private app. Mỗi private app sẽ kèm theo một cặp API Key và API Secret giúp cho việc kết nối Web Service.

Danh sách các Private App

Thêm mới một Private App

Xem và cập nhật thông tin một Private App

Web Service của Phần Mềm Xanh sử dụng cơ chế xác thực Basic (Basic Authorization) dựa trên API Key và API Secret. Tất cả các request lên server cần cung cấp thêm Header có tên là "Authorization" và có giá trị theo định dạng "Basic base64encode(apikey:apisecret)". Ví dụ nếu API Key của bạn là "123" và API Secret của bạn là "abc" thì các request của bạn gửi lên server phải có thêm header "Authorization" có giá trị là "MTIzOmFiYw==".

Nếu Private app của bạn không kích hoạt hoặc đã bị khóa thì các web service sẽ không thể thực hiện được.