Web App
Đội giao hàng
Lượt giao hàng
Tạo lượt giao hàng

Quản lý lượt giao hàng của shipper

Lượt giao hàng của shipper là quá trình vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích là người nhận thông qua shipper. Trong quá trình này, shipper đảm nhận nhiệm vụ nhận hàng từ người gửi, xếp hàng, đóng gói, vận chuyển hàng hóa và cuối cùng giao hàng cho người nhận.

1. Danh sách lượt giao hàng

Đường dẫn: SHIPPER > Lượt giao hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem lượt giao hàng.

Phần mềm liệt kê tất cả các lượt giao hàng đã được tạo trước đó. Trang danh sách lượt giao hàng cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một lượt giao hàng bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách lượt giao hàng

Dựa vào trạng thái ở lượt giao hàng bạn có thể theo dõi được tiến trình của lượt giao. Bên cạnh đó bạn cũng theo dõi được số vận đơn đã giao, chưa giao hay giao thất bại và số tiền COD thu được từ lượt giao hàng.

2. Thêm mới lượt giao hàng

Đường dẫn: SHIPPER > Lượt giao hàng -> Thêm lượt giao hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý lượt giao hàng.

Từ trang danh sách lượt giao hàng, bạn nhấn vào Thêm lượt giao hàng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Tạo lượt giao hàng

Tick vào những vận đơn đang ở trạng thái Mới cần giao. Bạn cũng có thể dùng tính năng bộ lọc để tìm vận đơn cần giao theo Bưu cục, địa chỉ, tỉnh thành phố, quận hoặc theo nhóm vận đơn.

Thêm lượt giao hàng

Mô tả:

  • Ngày giao hàng: Ngày sẽ bắt đầu giao hàng cho lượt giao hàng này
  • Xuất phát từ Bưu cục: chọn nơi xuất phát đầu tiền từ bưu cục nào cho lượt giao hàng này
  • Shipper: Nhân viên shipper sẽ đảm nhận giao hàng cho lượt giao hàng này
  • Mã lượt giao hàng: Mã lượt do hệ thống tự sinh ra nếu để trống hoặc bạn có thể thay đổi bằng việc nhập vào mã mới.

Nhấn THÊM để hoàn tất việc tạo lượt giao hàng.

Hệ thống sẽ gửi thông báo đến app giao hàng của shipper được chọn giao khi có lượt giao hàng mới được tạo

3. Gán lượt giao hàng

Đường dẫn: SHIPPER > Lượt giao hàng -> Thêm lượt giao hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý lượt giao hàng.

Trong trường hợp bạn đã tạo lượt giao hàng rồi và có phát sinh thêm vận đơn cần giao nằm cùng chung tuyến đường mà shipper sẽ giao. Bạn có thể gán vận đơn mới phát sinh này vào lượt giao hàng đã có.

Từ trang danh sách lượt giao hàng, bạn nhấn vào Thêm lượt giao hàng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới và chọn Tab Gán lượt giao hàng.

Gán lượt giao hàng

Tick chọn vận đơn cần gán và chọn Mã lượt giao hàng để gán vận đơn này vô.

Gán lượt giao hàng

Nhấn Gán để hoàn tất việc gán lượt giao hàng.

Hệ thống sẽ gửi thông báo đến app giao hàng của shipper để thống báo có vận đơn vừa mới gán thêm vào lượt giao hàng của bạn.

4. Xoá lượt giao hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý lượt giao hàng.

Để xoá lượt giao hàng, bạn nhấn vào thao tác icon Xóa ở tại danh sách lượt giao hàng. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

Xoá lượt giao hàng

💡

Bạn chỉ có thể Xoá lượt giao hàng khi lượt giao hàng đó không có tồn tại vận đơn trong đấy.