Web App
Đội giao hàng
Vận đơn
Nhóm vận đơn

Quản lý nhóm vận đơn

Nhóm vận đơn chính là phân loại vận đơn dựa trên các tiêu chí như thời gian giao hàng, tuyến đường, loại hàng hóa, khách hàng, hoặc bất kỳ yếu tố nào khác có thể giúp bạn quản lý chúng dễ dàng hơn. Điều này giúp bạn tìm kiếm và lấy thông tin cần thiết một cách nhanh chóng.

Ví dụ các nhóm vận đơn như:

  • Giao siêu tốc
  • Giao trong ngày
  • Giao trong 2 ngày
  • Giao liên tỉnh

1. Danh sách nhóm vận đơn

Đường dẫn: SHIPPER > Nhóm vận đơn

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Phần mềm liệt kê tất cả các nhóm vận đơn đã được thêm vào trước đó. Trang danh sách nhóm vận đơn cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một nhóm vận đơn bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách nhóm vận đơn

2. Thêm mới nhóm vận đơn

Đường dẫn: SHIPPER > Nhóm vận đơn -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Từ trang danh sách nhóm vận đơn, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới nhóm vận đơn

Nhập các thông tin cho nhóm vận đơn:

Nhấn Lưu thông tin để tạo mới vận đơn.

Nhóm vận đơn vừa thêm sẽ được hiển thị ở màn hình quản lý danh sách nhóm Vận đơn.

3. Sửa thông tin nhóm vận đơn

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Để sửa thông tin nhóm vận đơn, bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách nhóm vận đơn.

Sửa thông tin nhóm vận đơn

Sau khi nhập các thông tin cần sửa.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá nhóm vận đơn

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt đội giao hàng.

Để xoá nhóm vận đơn, bạn nhấn vào thao tác Xoá ở tại danh sách nhóm vận đơn.

Xoá nhóm vận đơn