Web App
Bán hàng
Khuyến mãi
Khuyến mãi theo thời vụ

Khuyến mãi theo thời vụ

Thiết lập chương trình giảm giá dựa trên danh sách sản phẩm hoặc danh sách SKU được xác định hoặc giảm giá dựa trên giá trị đơn hàng. Khuyến mãi theo thời vụ gồm các loại khuyến mãi sau:

 • Giảm theo giá trị đơn hàng
 • Giảm theo giá trị sản phẩm
 • Tặng sản phẩm
 • Giảm giá trị đơn hàng khi mua đạt số lượng nhất định
 • Tặng 1 sản phẩm khi mua đơn hàng đạt giá trị

1. Thêm mới chương trình khuyến mãi theo thời vụ

Đường dẫn: Bán hàng > Khuyến mãi -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý khuyến mãi.

Từ trang danh sách chương trình khuyến mãi, bạn nhấn vào Thêm mới. Sau đó chọn nhóm khuyến mãi là Thời vụ tại màn hình popup và màn hình Thêm mới sẽ hiện ra như bên dưới.

Thêm khuyến mãi thời vụ

Nhập tên chương trình, thời gian bắt đầu - thời gian kết thúc, chọn loại khuyến mãi và giá trị giảm tương tứng.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

2. Giảm theo giá trị đơn hàng

Bạn thiết lập chương trình giảm giá theo số tiền (đ) hoặc phần trăm (%)** dựa trên khoảng giá trị của đơn hàng** khách mua.

Ví dụ:

Bạn thiết lập chương trình khuyến mãi cho tháng 06 với điều kiện như sau:

 • Khi khách mua đơn hàng từ 100,000 đến 500,000 sẽ được giảm 5%
 • Khi khách mua đơn hàng từ 500,001 đến 1,000,000 sẽ được giảm 10%
 • Khi khách mua đơn hàng từ 1,000,001 đến 2,000,000 sẽ được giảm 140,000
 • Khách mua có giá trị đơn hàng không thuộc khoảng giá trị trên thì sẽ không được giảm giá.

Giảm theo giá trị đơn hàng

💡

Khoảng giá trị đơn hàng khi thiết lập không được chồng chéo nhau giữa các khoảng.

3. Giảm theo giá trị sản phẩm

Thiết lập chương trình giảm giá theo số tiền hoặc phần trăm (%) dựa trên giá trị sản phẩm.

Ví dụ:

Bạn thiết lập chương trình khuyến mãi giảm 40% cho các sản phẩm được chỉ định ở tháng 07.

Giảm theo giá trị đơn hàng

Sau đó trở ra trang danh sách khuyến mãi, thiết lập sản phẩm / SKU áp dụng mức giảm giá trên.

Thiết lập sản phẩm giảm giá

Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới:

Thiết lập sản phẩm giảm giá

Chọn sản phẩm / SKU để áp dụng giảm giá thuộc chương trình khuyến mãi này.

 • Sản phẩm: nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm và chọn áp dụng
 • SKU: nhập SKU hoặc quét barcode để tìm và chọn áp dụng

Sản phẩm / SKU được chọn sẽ xuất hiện ở danh sách bên dưới ô tìm kiếm.

4. Tặng sản phẩm

Bạn thiết lập chương trình mua sản phẩm X tặng sản phẩm Y trong danh sách sản phẩm đã thiết lập.

 • Nhập Số lượng sản phẩm mua tối thiểu để được tặng (X)
 • Nhập Số lượng sản phẩm sẽ tặng (Y)

Ví dụ:

Thiết lập chương trình khuyến mãi mua 2 áo thun tặng 1 áo thun bất kỳ, sản phẩm tặng có giá trị thấp nhất trong bill.

Khuyến mãi mua 2 tặng 1

Sau đó trở ra trang danh sách khuyến mãi, thiết lập sản phẩm / SKU áp dụng mua 2 áo thun tặng 1 áo thun.

Thiết lập sản phẩm giảm giá

Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới:

Thiết lập sản phẩm tặng

Chọn sản phẩm / SKU để áp dụng giảm giá thuộc chương trình khuyến mãi này.

 • Sản phẩm: nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm và chọn áp dụng
 • SKU: nhập SKU hoặc quét barcode để tìm và chọn áp dụng

Sản phẩm / SKU được chọn sẽ xuất hiện ở danh sách bên dưới ô tìm kiếm.

💡

Sản phẩm tặng là sản phẩm có giá trị thấp nhất trong bill ở màn hình bán hàng POS được lấy từ danh sách sản phẩm đã thiết lập trong chương trình khuyến mãi trên.

5. Giảm giá trị đơn hàng khi mua đạt số lượng nhất định

Thiết lập chương trình giảm số tiền hoặc giảm phần trăm (%) giá trị đơn hàng khi mua đạt tới số lượng sản phẩm nhất định.

 • Nhập Số lượng sản phẩm mua tối thiểu để được giảm
 • Chọn cách tính giảm giá
 • Nhập Giá trị giảm

Ví dụ:

Bạn thiết lập chương trình khuyến mãi khi mua 5 sản phẩm bất kỳ, bạn sẽ được giảm 5% trên tổng bill.

Lúc này khi khách hàng mua từ 5 sản phẩm (sản phẩm cùng loại hoặc khác loại đều được) trở lên thì sẽ được giảm 5% trên tổng giá trị đơn hàng.

Giảm giá trị đơn hàng khi mua đạt số lượng nhất định

6. Tặng 1 sản phẩm khi mua đơn hàng đạt giá trị

Thiết lập chương trình tặng sản phẩm khi mua đơn hàng đạt đến giá trị nhất định.

 • Nhập giá trị đơn hàng tối thiếu khi mua phải đạt

Ví dụ:

Bạn thiết lập chương trình khuyến mãi tặng 1 cái áo thun khi mua đơn hàng trên 500K

Lúc này khi khách hàng mua đơn từ 500K trở lên sẽ được tặng 1 cái áo thun trong danh sách quà tặng bạn đã thiết lập.

Tặng 1 sản phẩm khi mua đơn hàng đạt giá trị

Sau đó trở ra trang danh sách khuyến mãi, thiết lập sản phẩm / SKU áp dụng tặng cho chương trình.

Thiết lập sản phẩm giảm giá

Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới:

Thiết lập sản phẩm tặng

Chọn sản phẩm / SKU để áp dụng tặng thuộc chương trình khuyến mãi này.

 • Sản phẩm: nhập tên hoặc mã sản phẩm để tìm và chọn áp dụng
 • SKU: nhập SKU hoặc quét barcode để tìm và chọn áp dụng

Sản phẩm / SKU được chọn sẽ xuất hiện ở danh sách bên dưới ô tìm kiếm.

💡
 • Đối với các chương trình khuyến mãi thuộc nhóm Khuyến mãi theo thời vụ, bạn chỉ có thể áp dụng 1 chương trình khuyến mãi thuộc nhóm này để giảm giá trong lúc tính tiền cho khách ở màn hình POS.
 • Chương trình khuyến mãi thuộc nhóm Khuyến mãi theo thời vụ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI với nhóm chương trình Giảm giá sản phẩm.
 • Chương trình khuyến mãi thuộc nhóm Khuyến mãi theo thời vụ KHÔNG ÁP DỤNG ĐỒNG THỜI với nhóm chương trình COUPON.