Web App
Tồn kho
Nhập xuất kho
Chỉnh sửa phiếu nhập xuất kho

Chỉnh sửa phiếu nhập xuất kho

Chỉnh sửa phiếu nhập xuất kho là việc thay đổi thông tin trên phiếu đã được lập trước đó. Việc này có thể bao gồm sửa đổi số lượng hàng hóa hoặc thông tin khác liên quan đến quá trình nhập xuất hàng hóa.

Thông qua việc chỉnh sửa phiếu nhập xuất kho, người dùng có thể cập nhật thông tin chính xác và hạn chế những sai sót trong quản lý kho hàng. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa phiếu cần được thực hiện một cách cẩn thận và phải có quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của dữ liệu trong quá trình quản lý kho hàng.

1. Sửa phiếu nhập xuất kho

Đường dẫn: Tồn kho > Nhập - xuất kho

Để thực hiện tính năng này bạn cần có ít nhất quyền Xác nhận phiếu nhập xuất kho. hoặc quyền Đổi trạng thái Kiểm hàng cho phiếu.

Từ trang danh sách phiếu nhập xuất kho, tìm mã phiếu nhập xuất kho bạn muốn chỉnh sửa. Nhấn vào thao tác Sửa. Hệ thống sẽ mở ra màn hình chỉnh sửa phiếu.

Chỉnh sửa phiếu nhập xuất kho

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa thông tin sản phẩm trên phiếu khi phiếu nhập xuất kho đang ở trạng thái Mới hoặc Chờ duyệt.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

2. Thay đổi trạng thái phiếu nhập xuất kho

Để thực hiện thay đổi trạng thái phiếu thu chi, bạn cần có một trong những quyền bên dưới:

Mới

Phiếu nhập xuất kho vừa tạo xong sẽ ở trạng thái mặc định là mới và cần được xử lý, ở trạng thái này bạn có thể thay đổi thông tin sản phẩm và số lượng yêu cầu nhập xuất.

Chờ duyệt

Phiếu nhập xuất kho chờ cấp trên duyệt phiếu. Kể từ trạng thái này không thể chỉnh sửa số lượng yêu cầu mà chỉ có thể thay đổi cột Số lượng.

Đã duyệt

Phiếu nhập xuất kho đã được cấp trên duyệt.

Đã kiểm hàng

Phiếu nhập xuất kho đã được kiểm tra hàng trước khi hoàn tất phiếu.

Hoàn thành

Phiếu nhập xuất kho hoàn tất và không thể chỉnh sửa thông tin phiếu

Huỷ bỏ

Huỷ bỏ phiếu nhập xuất kho.

Trạng thái phiếu nhập xuất kho

💡

Phiếu nhập xuất kho chỉ có hiệu lực khi đang ở trạng thái Hoàn thành

Bạn chỉ có thể thay đổi trạng thái phiếu nhập xuất kho khi bạn được cấp quyền thực hiện.

Trạng thái phiếu chỉ đi một chiều và không thể chuyển lùi lại.