Web App
Bán hàng
Thu chi
Tạo mới phiếu thu chi

Thêm mới phiếu thu chi

Việc thêm mới phiếu thu chi là một hoạt động quan trọng trong quản lý tài chính của một tổ chức hay cá nhân. Phiếu thu chi được sử dụng để ghi lại các giao dịch tiền tệ, bao gồm cả các khoản thu và chi.

Các thông tin cần thiết để thêm mới phiếu thu chi bao gồm: người nộp/nhận tiền, số tiền, lý do, ngày thực hiện. Khi có đầy đủ thông tin về các giao dịch này, việc theo dõi và phân tích tình hình tài chính của tổ chức/cá nhân sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Thêm mới phiếu thu chi còn giúp cho công việc quản lý tài chính được chính xác hơn. Các thông tin về các khoản thu và chi được lưu trữ vào hệ thống quản lý tài chính, từ đó có thể kiểm tra lại và phân tích trong quá trình kế toán hoặc ra báo cáo tài chính.

1. Thêm mới phiếu thu

Đường dẫn: Bán hàng > Thu chi -> Tạo phiếu thu

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm mới phiếu thu - chi .

Từ trang danh sách phiếu thu chi, bạn nhấn vào Tạo phiếu thu. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn nhập thông tin phiếu thu.

Thêm mới phiếu thu

 • Nhập số tiền cần thu
 • Chọn thời gian hiệu lực
 • Phương thức thanh toán
 • Chọn lý do
 • Thu từ đối tượng
 • Thu tại cửa hàng

Chuyển trạng thái phiếu thu (nếu muốn) nếu như bạn được cấp quyền cho thao tác này.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Số tiền, thời gian hiệu lực, phương thức thanh toán, cửa hàng sau khi thêm nhấn thêm mới phiếu thu thì không thể chỉnh sửa được nữa kể từ trạng thái Đã duyệt.

2. Thêm mới phiếu chi

Đường dẫn: Bán hàng -> Thu chi -> Tạo phiếu chi

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm mới phiếu thu - chi .

Từ trang danh sách phiếu thu chi, bạn nhấn vào Tạo phiếu chi. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn nhập thông tin phiếu chi.

Thêm mới phiếu chi

 • Nhập số tiền cần chi
 • Chọn thời gian hiệu lực
 • Phương thức thanh toán
 • Chọn lý do
 • Thu từ đối tượng
 • Chi tại cửa hàng

Chuyển trạng thái phiếu chi (nếu muốn) nếu như bạn được cấp quyền cho thao tác này.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Số tiền, thời gian hiệu lực, phương thức thanh toán, cửa hàng sau khi thêm nhấn mới phiếu chi thì không thể chỉnh sửa được nữa kể từ trạng thái Đã duyệt.

3. Trạng thái phiếu thu chi

Để thực hiện thay đổi trạng thái phiếu thu chi, bạn cần có một trong những quyền bên dưới:

Mới

Phiếu thu chi đã được tạo cần được xử lý.

Chờ duyệt

Phiếu thu chi chờ cấp trên duyệt phiếu.

Đã duyệt

Phiếu thu chi đã được cấp trên duyệt.

Hoàn thành

Phiếu thu chi hoàn tất và không thể chỉnh sửa thông tin phiếu

Huỷ bỏ

Phiếu thu chi bị huỷ bỏ.

Trạng thái phiếu thu chi

💡

Phiếu thu chi chỉ có hiệu lực khi đang ở trạng thái Hoàn thành

Bạn chỉ có thể thay đổi trạng thái phiếu thu chi khi bạn được cấp quyền thực hiện.

Trạng thái phiếu chỉ đi một chiều và không thể chuyển lùi lại.