Restful API
HTTP Status Code

HTTP Status Code

Bởi vì Web Service thiết kế theo phương pháp Restful API dựa trên HTTPS nên các response trả về từ web service đều là HTTP Response, do đó, kèm theo HTTP Status Code. Dưới đây là các status code thường gặp trong HTTP Response.

HTTP Status Code khi request thành công

HTTP StatusÝ nghĩa
200OK - Request đã được xử lý thành công. Đây là status code mặc định cho hầu hết request GET để truy xuất dữ liệu.
201Created - Tài nguyên, đối tượng dữ liệu đã được tạo thành công. Đây là status code mặc định cho hầu hết request POST để tạo dữ liệu mới.
204No Content - Tài nguyên của bạn đã được xóa thành công. Đây là status code mặc định cho hầu hết request DELETE để xóa dữ liệu đã có.

HTTP Status Code khi request thất bại / có lỗi

HTTP StatusÝ nghĩa
400Bad Request - Request không hợp lệ hoặc bị lỗi khi trao đổi dữ liệu với trình duyệt.
401Unauthorized - Access Token của bạn hết hạn hoặc không hợp lệ.
403Forbidden - Bạn không được quyền truy cập tài nguyên ngày.
404Not Found - Tài nguyên bạn muốn truy xuất không tồn tại hoặc đã bị xóa.
405Method Not Allowed - Đường dẫn bạn truy cập không tồn tại.
422Unprocessable Entity - Dữ liệu của bạn gửi lên không hợp lệ hoặc bị lỗi.
429Too Many Requests - Bạn gửi request quá nhanh và đã bị giới hạn truy cập. Xem thêm phần Rate Limit.
500Internal Server Error - Hệ thống Server đang có vấn đề hoặc không truy cập được.
503Service Unavailable - Hệ thống tạm thời không truy cập được, có thể là chúng tôi đang bảo trì hoăc bị sự cố. Hãy vui lòng thử lại sau.

Một số lỗi 4xx thường gặp khi gửi request

Phần lớn bạn bị các lỗi này là do khi gửi yêu cầu lên bị thiếu thông tin, các thông tin này đều được mô tả trong phần hướng dẫn của từng web service. Do đó, bạn cần đối chiếu kỹ đặc tả nếu phát hiện bị lỗi khi gửi yêu cầu, và các yêu cầu này thường là phương thức POST hoặc PUT để tạo hoặc cập nhật thông tin nào đó.

HTTP StatusError CodeÝ nghĩa
400error_token_emptyThiếu JWT trong request.
400error_token_invalidJWT gửi lên không hợp lệ và không thể trích xuất dữ liệu.
423error_different_jwt_loginJWT đã hết hạn sử dụng. Do yêu cầu một tài khoản (customer & driver) chỉ login trên 1 thiết bị.