Web App
Bán hàng
Cài đặt
Cài đặt thuế VAT

Cài đặt thuế VAT và tự động xuất hoá đơn điện tử

Các cấu hình thiết lập tỷ lệ % các mức thuế VAT, xuất hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) và tích hợp với đối tác xuất hoá đơn điện tử tự động sau khi bán hàng.

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt bán hàng.

Đường dẫn: Bán hàng > Cài đặt -> Cài đặt VAT

1. Thông tin xuất hoá đơn GTGT

Các cài đặt liên quan đến hỗ trợ việc xuất hoá đơn GTGT-Giá trị gia tăng (VAT)

Cài đặt mức thuế GTGT

  • Thuế suất VAT mặc định cho Sản phẩm

Ví dụ: 8% thuế suất sản phẩm hàng hoá xuất hoá đơn theo quy định của cơ quan thuế.

  • Thuế suất VAT mặc định cho Phí vận chuyển

Ví dụ: 8% thuế suất sản phẩm là dịch vụ có xuất hoá đơn theo quy định của cơ quan thuế.

  • Giá bán sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Nếu giá bán sản phẩm đã bao gồm thuế VAT rồi thì nhấn Tick vào ô Giá bán sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

Không Tick nghĩa là sản phẩm bạn bán sẽ chưa bao gồm thuế VAT. Do đó khi xuất hoá đơn VAT hệ thống sẽ tính thêm % thuế bạn đã thiết lập ở trên là 8%.

  • Phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT

Nếu Phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT rồi thì nhấn Tick vào ô Phí vận chuyển đã bao gồm thuế VAT

Không Tick nghĩa là Phí vận chuyển sẽ chưa bao gồm thuế VAT. Do đó khi xuất hoá đơn VAT hệ thống sẽ tính thêm % thuế bạn đã thiết lập ở trên là 8%.

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin đã thiết lập.

💡

Nếu cơ quan thuế có yêu cầu thay đổi % VAT thì bạn vào chỉnh sửa lại % VAT đã thiết lập

2. Tạo hoá đơn VAT tự động

Cài đặt liên quan đến quá trình tạo hoá đơn điện tử tự động sau khi bạn bán hàng tại cửa hàng ở màn hình (POS) hoặc thao tác trong phần quản lý thông tin đơn hàng.

Cấu hình xuất hoá đơn tự động

Bạn sẽ chọn cấu hình khi đơn hàng bán của bạn kể từ trạng thái nào thì hoá đơn VAT sẽ tự động tạo ra.

Trạng thái đơn hàng xuất hoá đơn VAT tự động

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin đã thiết lập.

3. Tích hợp hoá đơn MIFI - Mắt bão

Thông tin tích hợp với đối tác MIFI (MIFI - Mắt bão (opens in a new tab)) hỗ trợ Phát hành hoá đơn điện tử với cơ quan thuế tự động

Tích hợp hoá đơn điện tử Mifi của Mắt bão

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin đã thiết lập.

4. Tích hợp hoá đơn WINTECH

Thông tin tích hợp với đối tác WINTECH (wininvoice (opens in a new tab)) hỗ trợ Phát hành hoá đơn điện tử với cơ quan thuế tự động

Tích hợp hoá đơn điện tử WINTECH của wininvoice

Khi bạn Tick vào ô Tự động ký thì hoá đơn điện tử sau khi xuất sẽ tự động được ký số ngay sau đó. Để thực hiện Tự động ký bạn phải đăng ký gói xuất hoá đơn tương ứng trên hệ thống của đối tác xuất hoá đơn trước nhé!

Nhấn Lưu để lưu lại thông tin đã thiết lập.