Restful API
🛒 Metadata
Giới thiệu

Tổng quan nhóm API Metadata

Nhóm Metadata là nhóm tập hợp các API liên quan đến các dữ liệu cài đặt, phục vụ trong quá trình hoạt động của phần mềm.