Web App
Nhân sự
Phân quyền truy cập
Bảng quyền truy cập

Bảng điều khiển phân quyền truy cập các tính năng trong hệ thống Phần Mềm Xanh

Phân quyền là hoạt động phân phối trách nhiệm thông qua chức năng của tổ chức và là một trong những quyết định quan trọng nhất trong quản lý. Phân quyền và việc ủy nhiệm công việc một cách chính thức để người được trao quyền chịu trách nhiệm những công việc cụ thể. Phân quyền là việc làm cần thiết vì không một CEO nào có thể 3 đầu 6 tay để thực hiện tất cả mọi việc.

Đường dẫn: Nhân sự > Phân quyền truy cập

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

1. Cài đặt

Cài đặt sản phẩm

Cài đặt bán hàng

Cài đặt nhân sự

Cài đặt đội giao hàng (bưu cục, dịch vụ...)

Cài đặt nâng cao

Nhóm quyền cài đặt

2. Bán hàng

Xem đơn hàng

Tạo đơn hàng (POS)

Sửa thông tin đơn hàng

Tạo vận đơn trong đơn hàng

Hoàn thành đơn hàng

Huỷ đơn hàng

Xem chương trình khuyến mãi

Thêm, sửa, xoá chương trình khuyến mãi

###

Xem giá vốn (Có thể sửa nếu kèm quyền Cài đặt sản phẩm)

Nhóm quyền bán hàng

3. Tồn kho

Xem số lượng tồn kho

Xem phiếu nhập xuất kho

Thêm mới phiếu nhập xuất kho

Xác nhận phiếu nhập xuất kho

Đổi trạng thái Kiểm hàng cho phiếu

Hoàn thành phiếu nhập xuất

Hủy phiếu nhập - xuất kho

Yêu cầu chuyển kho

Duyệt yêu cầu chuyển kho

Kiểm kho

Nhóm quyền tồn kho

4. Mua hàng

Xem phiếu mua hàng

Tạo phiếu mua hàng

Sửa thông tin phiếu mua hàng

Hoàn thành phiếu mua hàng

Huỷ phiếu mua hàng

Nhóm quyền mua hàng

5. Sổ quỹ

Xem phiếu thu - chi

Thêm mới phiếu thu - chi

Sửa thông tin phiếu thu - chi

Xác nhận phiếu thu - chi

Hoàn thành phiếu thu - chi

Hủy phiếu thu - chi

Nhóm quyền sổ quỹ

6. Khách hàng

Xem khách hàng

Thêm, sửa, xoá khách hàng

Xem giao dịch điểm tích luỹ

Quản lý giao dịch điểm tích luỹ

Nhóm quyền khách hàng

7. Nhân sự

Thêm, sửa, xoá nhân viên

Xếp lịch làm việc

Chỉnh sửa giờ công

Duyệt giờ công

Thêm, sửa, xoá dự án

Quản trị File Server (xem, xoá file)

Tải file vào Tài liệu & Văn bản

Nhóm quyền nhân sự

8. Đội giao hàng

Xem danh sách shipper

Quản lý shipper

Quản lý ứng viên giao hàng

Quản lý vận đơn (thêm - sửa)

Xem thông tin vận đơn

Quản lý lượt giao hàng

Xem lượt giao hàng

Xem dashboard theo dõi hoạt động

Lên kế hoạch giao hàng

Nhóm quyền giao hàng

9. Báo cáo

Báo cáo bán hàng

Nhóm quyền báo cáo