Web App
Nhân sự
Quản lý dự án
Công việc cần làm

Danh sách công việc cần thực hiện

Danh sách công việc giúp xác định rõ ràng các nhiệm vụ cần thực hiện trong dự án, tạo ra sự hiểu biết và phân công công việc cho các thành viên dự án và là cơ sở để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu suất trong quá trình quản lý.

Một danh sách công việc đầy đủ thường được phân loại và được đánh dấu với mức độ ưu tiên xử lý, tùy thuộc vào quy mô và phức tạp của công việc.

1. Xem công việc với dạng bảng

Đường dẫn: Nhân sự > Quản lý dự án

Từ trang danh sách dự án, nhấn vào tên một dự án. Hệ thống liệt kê tất cả các công việc của dự án này. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một công việc bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô tìm kiếm.

Danh sách công việc

Nhấn thay đổi trạng thái các công việc được gán cho bạn khi bạn bắt đầu thực hiện hoặc đã thực hiện xong.

Trạng thái công việc

💡

Chỉ có thể thay đổi trạng thái công việc được gán cho mình. Không thể thay đổi trạng thái công việc của người khác ngoại trừ người quản lý dự án.

2. Xem công việc với dạng kanban

Từ trang danh sách công việc, bạn nhấn vào Hiển thị dạng Kanban. Hệ thống sẽ thay đổi cách hiển thị công việc với dạng Kanban.

Danh-sach-kanban

Ở danh sách Kanban bạn có thể theo đổi trạng thái công việc bằng cách kéo thả công việc sang trạng thái tương ứng.

Kéo thẻ trạng thái công việc

💡

Chỉ có thể kéo thả thay đổi trạng thái những công việc được gán cho mình. Không thể kéo thả thay đổi trạng thái công việc của người khác ngoại trừ người quản lý dự án.

3. Trạng thái công việc

Các trạng thái bên dưới tương ứng với quyền của người được thao tác thay đổi trạng thái:

Chờ xử lý

Thành viên và quản lý dự án.

Đã giao việc

Thành viên và quản lý dự án.

Đang giải quyết

Thành viên và quản lý dự án.

Cần được duyệt

Thành viên và quản lý dự án.

Đang duyệt

Quản lý dự án.

Hoàn tất nhưng có lỗi

Quản lý dự án.

Hoàn tất

Quản lý dự án.

Huỷ bỏ

Quản lý dự án.

Trạng thái công việc

  • Thành viên: chỉ có thể thay đổi trong khu vực trạng thái từ Chờ xử lý đến Cần được duyệt.
  • Quản lý dự án: có thể thay đổi ở bất kỳ trạng thái
  • Bạn có thể thay đổi trạng thái công việc ở bất kỳ trạng thái nào nếu bạn có quyền và không yêu cầu thứ tự thực hiện.