Web App
Đội giao hàng
Vận đơn
Quản lý vận đơn

Quản lý vận đơn - Đơn hàng giao

Vận đơn có vai trò quan trọng trong việc xác định chính xác thông tin về hàng hóa và điều khoản vận chuyển. Nó được sử dụng như một chứng từ chính thức cho quá trình giao nhận và có thể được yêu cầu để xác nhận việc trao đổi hàng hóa giữa các bên. Vận đơn cũng giúp giải quyết tranh chấp hoặc khiếu nại nếu có sự không rõ ràng hoặc xung đột trong quá trình vận chuyển.

1. Danh sách vận đơn

Đường dẫn: SHIPPER > Vận đơn

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem thông tin vận đơn.

Phần mềm liệt kê tất cả các vận đơn (đơn hàng giao) đã được thêm vào trước đó. Trang danh sách vận đơn cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một đơn hàng giao bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách vận đơn

Nhìn vào trạng thái vận đơn, bạn có thể biết được tiến trình xử lý đơn giao hàng.

2. Thêm mới vận đơn

Đường dẫn: SHIPPER > Vận đơn -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý vận đơn (thêm - sửa).

Từ trang danh sách vận đơn, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới vận đơn

Nhập các thông tin cho vận đơn:

Thông tin BƯU CỤC

 • Giao từ bưu cục: Chọn bưu cục lấy hàng cần giao
 • Nhóm vận đơn: Chọn nhóm vận đơn tương ứng. Nhóm vận đơn do bạn đã khởi tạo trước đó. Ví dụ như: nhóm vận đơn Giao trong 2 giờ; Giao trong ngày; Giao liên tỉnh;...
 • Mã vận đơn: Nếu bạn để trống hệ thống tự động tạo mã.

Thông tin NHẬN HÀNG

 • Tên người nhận: Tên người nhận hàng
 • Điện thoại liên hệ: số điện thoại của người nhận hàng
 • Thời gian giao dự kiếnNgày nhận là không bắt buộc
 • Địa chỉ giao hàng: bắt buộc nhập, và phải nhập toạ độ của địa chỉ trên Google Maps để hệ thống có thể tính được khoảng cách (số km) trong quá trình giao hàng.

Bạn phải nhập Toạ độ trên bản đồ với 2 toạ độ (Lat / Long) để hệ thống định vị được vị trí người nhận hàng trên bản đồ và dựa vào toạ độ để tính khoảng cách (số km) trong lượt giao hàng của shipper.

Lấy toạ độ lat long trên Google Maps

Để lấy toạ độ bạn chỉ cần nhấn vào chữ Google Maps, hệ thống sẽ điều hướng mở trang bản đồ Google Maps với địa chỉ bạn vừa nhập.

Nhấp chuột phải vào vị trí và chọn COPY cái toạ độ như hình bên dưới và PASTE vào ô Toạ độ trên bản đồ tại hệ thống.

Lấy toạ độ lat long trên Google Maps

Thông tin KIỆN HÀNG:

 • Mã đơn hàng
 • Giá trị đơn hàng
 • Tiền COD cần thu
 • Khối lượng gói hàng
 • Kích thước gói hàng

Nhấn Lưu thông tin để tạo mới vận đơn.

Vận đơn vừa thêm sẽ được hiển thị ở màn hình quản lý danh sách Vận đơn.

3. Sửa thông tin vận đơn

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý vận đơn (thêm - sửa).

Để sửa thông tin vận đơn, bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách vận đơn.

Sửa thông tin vận đơn

Sau khi nhập các thông tin cần sửa.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa vận đơn ở tại màn hình Dashboard giao hàng

⚠️

Vận đơn KHÔNG THỂ XOÁ nếu thực hiện sai thì có thể chuyển sang trạng thái HUỶ