Web App
Tồn kho
Nhập xuất kho
Thêm mới phiếu nhập xuất kho

Thêm mới phiếu nhập xuất kho

Việc thêm mới phiếu nhập xuất kho có ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý kho hàng của một doanh nghiệp. Khi có phiếu mới, người quản lý kho sẽ biết được thông tin về các mặt hàng đã nhập hoặc xuất ra khỏi kho, số lượng, giá trị và ngày tháng giao dịch. Thông tin này giúp cho người quản lý có cái nhìn tổng quan về tình hình nhập xuất hàng hóa của công ty và đưa ra các quyết định kịp thời để điều chỉnh sản xuất và kinh doanh sao cho phù hợp.

Ngoài ra, việc theo dõi các phiếu nhập xuất cũng giúp cho doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ tình trạng tồn kho và đảm bảo tính chính xác trong công tác kế toán.

1. Tạo phiếu nhập kho

Đường dẫn: Tồn kho > Nhập - xuất kho -> Thêm phiếu nhập

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm mới phiếu nhập xuất kho.

Từ trang danh sách phiếu nhập xuất kho, bạn nhấn vào Thêm phiếu nhập. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn nhập thông tin phiếu nhập kho.

Thêm mới phiếu nhập kho

  • Nhập thông tin sản phẩm: có thể chọn thủ công ở tại ô tìm sản phẩm hoặc dùng máy quét barcode để hỗ trợ nhập nhanh chóng hơn.
  • Chọn kho nhập hàng
  • Phân loại phiếu nhập
  • Ghi chú (nếu có)

Chuyển trạng thái phiếu nhập (nếu muốn) nếu như bạn được cấp quyền cho thao tác này.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Kho nhập hàngPhân loại phiếu nhập sau khi thêm nhấn Lưu thông tin tạo phiếu thì không thể chỉnh sửa được nữa.

2. Tạo phiếu xuất kho

Đường dẫn: Tồn kho > Nhập - xuất kho -> Thêm phiếu xuất

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm mới phiếu nhập xuất kho.

Từ trang danh sách phiếu nhập xuất kho, bạn nhấn vào Thêm phiếu xuất. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn nhập thông tin phiếu xuất kho.

Thêm mới phiếu xuất kho

  • Nhập thông tin sản phẩm: có thể chọn thủ công ở tại ô tìm sản phẩm hoặc dùng máy quét barcode để hỗ trợ xuất nhanh chóng hơn.
  • Chọn kho xuất hàng
  • Phân loại phiếu xuất
  • Ghi chú (nếu có)

Chuyển trạng thái phiếu xuất (nếu muốn) nếu như bạn được cấp quyền cho thao tác này.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Kho xuất hàngPhân loại phiếu xuất sau khi thêm nhấn Lưu thông tin tạo phiếu thì không thể chỉnh sửa được nữa.

3. Trạng thái phiếu nhập xuất kho

Để thực hiện thay đổi trạng thái phiếu nhập xuất kho, bạn cần có một trong những quyền bên dưới:

Mới

Phiếu nhập xuất kho vừa tạo xong sẽ ở trạng thái mặc định là mới và cần được xử lý, ở trạng thái này bạn có thể thay đổi thông tin sản phẩm và số lượng yêu cầu nhập xuất.

Chờ duyệt

Phiếu nhập xuất kho chờ cấp trên duyệt phiếu. Kể từ trạng thái này không thể chỉnh sửa số lượng yêu cầu mà chỉ có thể thay đổi cột Số lượng.

Đã duyệt

Phiếu nhập xuất kho đã được cấp trên duyệt.

Đã kiểm hàng

Phiếu nhập xuất kho đã được kiểm tra hàng trước khi hoàn tất phiếu.

Hoàn thành

Phiếu nhập xuất kho hoàn tất và không thể chỉnh sửa thông tin phiếu

Huỷ bỏ

Huỷ bỏ phiếu nhập xuất kho.

Trạng thái phiếu nhập xuất kho

💡

Phiếu nhập xuất kho chỉ có hiệu lực khi đang ở trạng thái Hoàn thành

Bạn chỉ có thể thay đổi trạng thái phiếu nhập xuất kho khi bạn được cấp quyền thực hiện.

Trạng thái phiếu chỉ đi một chiều và không thể chuyển lùi lại.