Web App
Nhân sự
Phòng ban
Phòng ban làm việc

Thiết lập phòng ban làm việc

Phòng ban làm việc là một đơn vị tổ chức trong một công ty, tổ chức, hoặc tổ chức phi lợi nhuận mà nhân viên làm việc và đóng góp công sức của mình trong đó. Mỗi phòng ban thường có mục tiêu, chức năng và trách nhiệm cụ thể để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.

1. Danh sách phòng ban

Đường dẫn: Nhân sự > Phòng ban

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Phần mềm liệt kê tất cả các phòng ban đã được thêm vào trước đó.

Danh sách phòng ban

2. Thêm mới phòng ban

Đường dẫn: Nhân sự > Phòng ban -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Từ trang danh sách phòng ban, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới phòng ban

Nhập tên phòng ban và lựa chọn phòng ban cha (nếu có).

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

3. Sửa phòng ban

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Để sửa thông tin phòng ban, bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách phòng ban.

Sửa phòng ban

Nhập các thông tin cần sửa cho phòng ban.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá phòng ban

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Để xoá phòng ban, bạn nhấn vào thao tác icon Xóa ở tại danh sách phòng ban. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

Xoá phòng ban

💡

Để xoá phòng ban cha bắt buộc bạn phải xoá hết các phòng ban con.