Web App
Nhân sự
Quản lý dự án
Quản lý dự án

Quản lý dự án

Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và kiểm soát các hoạt động và tài nguyên liên quan đến một dự án nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Quản lý dự án bao gồm các công việc như xác định mục tiêu, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ, theo dõi tiến độ và đảm bảo chất lượng của dự án.

Lợi ích của việc quản lý dự án:

  • Đạt được mục tiêu dự án: Quản lý dự án giúp đảm bảo rằng mục tiêu của dự án được xác định rõ ràng và được đạt được. Điều này đảm bảo sự tập trung của tất cả các thành viên dự án vào những gì cần thực hiện để đạt được kết quả mong muốn.

  • Quản lý tài nguyên: Quản lý dự án giúp tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên như nhân lực, vật liệu và thiết bị. Qua việc phân bổ tài nguyên một cách hợp lý, quản lý dự án đảm bảo rằng công ty sử dụng hiệu quả tài nguyên có sẵn và giảm thiểu lãng phí.

  • Quản lý thời gian: Quản lý dự án giúp lập kế hoạch và quản lý thời gian để đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ. Bằng cách xác định các công việc, ưu tiên và phối hợp các hoạt động, quản lý dự án giúp đảm bảo rằng dự án được thực hiện theo kế hoạch và giao hàng đúng hẹn.

  • Điều phối công việc: Quản lý dự án giúp quản lý và phân chia công việc cho các thành viên trong dự án. Nó đảm bảo rằng mỗi người có trách nhiệm và vai trò rõ ràng và biết được nhiệm vụ của mình để đạt được mục tiêu chung của dự án.

1. Danh sách dự án

Đường dẫn: Nhân sự > Quản lý dự án

Hệ thống liệt kê tất cả các dự án mà bạn đã tạo hoặc được gán vào với tư cách là người tham gia. Tại đây bạn có thể tìm kiếm một dự án bất kỳ bằng cách nhập từ khoá vào ô tìm kiếm.

Danh sách dự án

Bạn cũng có thể xem được số lượng dự án đang làm, số lượng công việc cần phải thực hiện ở tất cả dự án, công việc bị trễ hạn thực hiện.

Công việc chưa hoàn thành

2. Tạo dự án mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm, sửa, xoá dự án.

Từ trang danh sách dự án, bạn nhấn vào Tạo dự án mới. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình thao tác để bạn nhập thông tin dự án.

Thêm mới dự án

Nhập các thông tin:

  • Tên dự án
  • Mô tả về dự án
  • Thời gian thực hiện
  • Thành viên tham gia dự án

Nhấn nút Lưu thông tin để hoàn tất việc thêm mới dự án.

Bạn chỉ có thể giao việc cho nhân viên khi nhân viên đó đã được gán vào dự án.

Gán nhân viên vào dự án

  • Thành viên: nếu cho phép những thành viên được gán vào sẽ được phép tạo công việc thì bạn phải BẬT nút bên cạnh.
  • Quản lý dự án: nếu cho phép những thành viên được gán vào sẽ được phép tạo công việc thì bạn phải BẬT nút bên cạnh.
💡

Người được gán là Quản lý dự án sẽ được phép thay đổi bất kỳ trạng thái công việc của tất cả các thanh viên trong dự án.

3. Giai đoạn dự án

Nếu là dự án lớn và cần phải thực hiện theo từng giai đoạn, từng đợt thì bạn có thể tạo Giai đoạn để tiện trong quá trình quản lý.

Để thực hiện tính năng này bạn phải được gán là người Quản lý dự án.

Từ trang danh sách dự án, nhấn vào tên một dự án và nhấn vào nút Giai đoạn. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình bên dưới:

Giai đoạn

Bạn có thể tạo thêm nhiều giai đoạn để quản lý bằng cách nhấn vào biểu tượng dấu cộng +.

Thêm giai đoạn

4. Tạo công việc

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Tạo công việc ở dự án này.

Từ trang danh sách dự án, nhấn vào tên một dự án và nhấn vào nút Tạo công việc. Hệ thống sẽ hiện ra màn hình bên dưới:

Tạo công việc

Nhập tiêu đề và nội dung công việc, phân loại, độ ưu tiên, gán người sẽ thực hiện, thời gian thực hiện công việc này.

Nhấn nút Lưu thông tin để hoàn tất việc thêm mới công việc.