Web App
Nhân sự
Nhân viên
Nhân viên

Quản lý thông tin nhân viên

Quản lý nhân viên giúp lưu trữ thông tin của nhân viên, tài khoản đăng nhập vào hệ thống, chức vụ, phòng ban và văn phòng làm việc của nhân viên.

1. Danh sách nhân viên

Đường dẫn: Nhân sự > Nhân viên

Phần mềm liệt kê tất cả các nhân viên đã được thêm vào trước đó. Trang danh sách nhân viên cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một nhân viên bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách nhân viên

💡
 • Nếu Email chưa đăng ký tức tài khoản của nhân viên này chưa tồn tại trên hệ thống Phần Mềm Xanh. Nhân viên này phải vào email của họ, nhấn vào hộp thư đến từ hệ thống Phần Mềm Xanh để kích hoạt tài khoản.
 • Nhân viên ở trạng thái Chưa liên kết hoặc Vô hiệu lực thì không thể đăng nhập được vào công ty bạn.

2. Thêm mới nhân viên

Đường dẫn: Nhân sự -> Nhân viên -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm, sửa, xoá nhân viên.

Từ trang danh sách nhân viên, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới nhân viên

Thông tin đăng nhập:

 • Email đăng nhập: Phải nhập email hợp lệ vì hệ thống sẽ gửi thông tin đăng nhập vào email này.
 • Username đăng nhập

Thông tin liên hệ:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Giới tính
 • Mã nhân viên

Thông tin nhân viên liên quan đến công việc:

 • Văn phòng nơi nhân viên làm việc: Có thể khai báo thêm ở mục cài đặt văn phòng
 • Phòng ban làm việc: Có thể khai báo thêm ở mục cài đặt phòng ban
 • Chức Danh
 • Chức vụ
 • Loại hình công việc

Chọn Hình thức chấm công:

 • Không cần chấm công: Bỏ qua yêu cầu bắt buộc chấm công.
 • Chấm công thông thường: Nhân viên sẽ tự do lựa chọn văn phòng làm việc và ca làm việc để chấm.
 • Chấm công theo Lịch làm việc: Bắt buộc nhân viên phải chọn ca làm việc đã xếp trước đó để chấm công.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

Nhân viên vừa thêm sẽ được hiển thị ở màn hình quản lý danh sách nhân viên.

3. Sửa nhân viên

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm, sửa, xoá nhân viên.

Để sửa thông tin nhân viên, bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách nhân viên.

Sửa nhân viên

Bạn có thể sửa thông tin đăng nhập, thông tin cá nhân hay thông tin làm việc của nhân viên.

Khi nhân viên ở trạng thái Vô hiệu lực thì nhân viên này sẽ không đăng nhập được vào hệ thống.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá nhân viên

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Thêm, sửa, xoá nhân viên.

Để xoá nhân viên, bạn nhấn vào thao tác icon Xóa ở tại danh sách nhân viên. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

Xoánhân viên