Web App
Đội giao hàng
Shipper
Quản lý shipper

Quản lý thông tin shipper

Quản lý shipper giúp lưu trữ thông tin của nhân viên giao hàng, tài khoản đăng nhập vào app giao hàng, bưu cục làm việc của shipper.

1. Danh sách shipper

Đường dẫn: SHIPPER > Shipper

Phần mềm liệt kê tất cả các shipper đã được thêm vào trước đó. Trang danh sách shipper cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một nhân viên shipper bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách shipper

💡

Shipper ở trạng thái Vô hiệu lực thì không thể đăng nhập được vào công ty bạn.

2. Thêm mới shipper

Đường dẫn: SHIPPER > Shipper -> Thêm mới

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý shipper.

Từ trang danh sách shipper, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới shipper

Thông tin đăng nhập:

  • Điện thoại: Phải nhập điện thoại hợp lệ để đăng nhập vào app giao hàng.
  • Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập của shipper để đăng nhập vào app giao hàng.

Thông tin liên hệ:

  • Họ tên
  • Email
  • Giới tính
  • Mã shipper
  • Bưu cục làm việc
  • Loại phương tiện giao hàng (loại xe)
  • Ảnh đại diện

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

Shipper vừa thêm sẽ được hiển thị ở màn hình quản lý danh sách shipper.

3. Sửa thông tin shipper

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý shipper.

Để sửa thông tin shipper, bạn nhấn vào thao tác Sửa ở tại danh sách shipper.

Sửa thông tin shipper

Bạn có thể sửa thông tin đăng nhập, thông tin cá nhân hay thông tin làm việc của shipper.

Khi shipper ở trạng thái Vô hiệu lực thì shipper này sẽ không đăng nhập được vào hệ thống.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

4. Xoá shipper

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Quản lý shipper.

Để xoá shipper, bạn nhấn vào thao tác icon Xóa ở tại danh sách shipper Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

Xoá shipper