Web App
Bán hàng
Thông tin sản phẩm
Nhà cung cấp

Thông tin nhà cung cấp

Nhà cung cấp là nơi cung ứng hàng hóa theo nhu cầu của các doanh nghiệp, được xem là đối tác quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Quản lý tốt về thông tin nhà cung cấp giúp bạn đảm bảo được chất lượng hàng hoá, nắm bắt nhanh các chương trình trợ giá hoặc ưu đãi từ nhà cung cấp một cách nhanh chóng.

1. Danh sách nhà cung cấp

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Đường dẫn: Bán hàng > Thông tin sản phẩm > Nhà cung cấp

Phần mềm liệt kê tất cả nhà cung cấp mà bạn đã khởi tạo trước đó. Trang danh sách nhà cung cấp cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một nhà cung cấp bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Danh sách nhà cung cấp

2. Thêm mới nhà cung cấp

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Từ trang danh sách nhà cung cấp, bạn nhấn vào Thêm mới. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới nhà cung cấp

Nhập tên nhà cung cấp, chọn loại sản phẩm mà nhà cung cấp phân phối là hàng hoá hay dịch vụ và nhập các trường thông tin liên hệ với nhà cung cấp. Thông tin nhà cấp này sẽ được hiện thị ở trang quản lý sản phẩm và trang mua hàng nhập kho trên hệ thống. Nhấn Lưu thông tin để hoàn tất thêm mới.

3. Sửa thông tin nhà cung cấp

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để sửa thông tin nhà cung cấp bạn nhấn vào thao tác sửa (icon cây bút) ở tại danh sách nhà cung cấp.

Sửa thông tin nhà cung cấp

Bạn có thể sửa tên nhà cung cấp , loại sản phẩm và thông tin liên hệ với nhà cung cấp. Nhấn Lưu thông tin để cập nhập thay đổi.

4. Xóa nhà cung cấp khỏi hệ thống

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt sản phẩm.

Để xóa nhà cung cấp bạn nhấn vào thao tác xóa (icon xóa) ở tại danh sách nhà cung cấp. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.