Web App
Đội giao hàng
Lượt giao hàng
Dashboard giao hàng

Dashboard giao hàng

Dashboard giao hàng giúp bạn theo dõi hành trình di chuyển của shipper, các vận đơn cùng với vị trí tọa độ các nơi mà shipper sẽ giao trên bản đồ cùng với tuyến đường ngắn nhất mà shipper sẽ đi qua.

1. Màn hình Dashboard

Đường dẫn: SHIPPER > Lượt giao hàng

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Xem dashboard theo dõi hoạt động.

Phần mềm liệt kê tất cả các lượt giao hàng đã được tạo trước đó. Dashboard cho phép bạn theo dõi và tìm kiếm một lượt giao hàng bất kỳ chỉ cần nhập vào từ khóa tìm kiếm tại ô tìm kiếm.

Dashboard giao hàng

Màn hình Dashboard thể theo dõi được tiến trình của lượt giao. Số vận đơn có trong một lượt giao và trạng thái của từng vận đơn thông qua màu sắc hiển thị.

2. Chi tiết lượt giao hàng

Để xem chi tiết lượt giao hàng tại Dashboard, bạn nhấn vào một Lượt giao hàng. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Chi tiết lượt giao hàng

Tại đây bạn xem được:

  • Số vận đơn có trong lượt
  • Tổng khối lượng hàng hoá (gói hàng) trong lượt
  • Tổng thời gian ước tính cho lượt giao hàng này
  • Tổng số Kilomet (Km) của cả lộ trình lượt giao hàng.

Số km lượt giao hàng

Các điểm cần giao (nơi đến) sẽ được hiển thị trên bản đồ Maps bao gồm Bưu cục (Biểu tượng ngôi nhà) và các điểm giao (Các con số đánh dấu vị trí). Mỗi con số tương ứng với 1 điểm mà shipper sẽ đi đến để giao hàng

Địa điểm giao hàng

Bạn cũng có thể nhấn vào 1 vận đơn thì thông tin chi tiết vận đơn đó sẽ được hiển thị trực tiếp lên trên bản đồ Maps

Chi tiết vận đơn

Tại màn hình Dashboard bạn cũng sẽ theo dõi được Shipper đang ở vị trí nào trên bản đồ Maps thông qua hình ảnh đại diện của Shipper.