Web App
Nhân sự
Phân quyền truy cập
Phân quyền

Cài đặt quyền truy cập

Phân quyền sử dụng là phân quyền cho người sử dụng được chỉ định có thể truy cập vào các nguồn thông tin trên hệ thống, khi đó người được phân quyền mới có thể truy cập vào các hệ thống dữ liệu được đã được phân quyền.

1. Danh sách nhóm quyền

Đường dẫn: Nhân sự > Cài quyền truy cập

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Phần mềm liệt kê tất cả các nhóm quyền đã được thêm vào trước đó.

Danh sách nhóm quyền

Ở danh sách nhóm quyền bạn sẽ quan sát được những tính năng nào đã được cấp đầy đủ quyền cho nó bằng cách rê chuột vào từng tính năng trong nhóm quyền đó. Để dễ dàng phân biệt hệ thống đã hiển thị với 2 màu sắc khác nhau:

  • Với Màu xanh: Bạn đã cấp tất cả quyền cho tính năng này.

Cấp full quyền

  • Với Màu đen: Bạn đã cấp một số quyền nhất định trong tính năng này.

Chỉ cấp một số quyền nhất định

2. Thêm mới nhóm quyền

Đường dẫn: Nhân sự > Phân quyền truy cập -> Thêm nhóm quyền

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Từ trang danh sách nhóm quyền, bạn nhấn vào Thêm nhóm quyền. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Thêm mới nhóm quyền

Nhập tên nhóm quyền và chọn nhân viên sẽ được cấp quyền trong nhóm quyền này.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

3. Phân quyền

Sau khi đã tạo xong nhóm quyền, bạn nhấn vào thao tác Cập nhật quyền truy cập (icon cây bút) ở tại danh sách nhóm quyền. Hệ thống sẽ mở màn hình để bạn phân cấp quyền.

Cập nhật quyền truy cập

Đánh dấu vào những quyền bạn muốn cấp trên bảng phân quyền tương ứng với từng tính năng.

Nhấn Lưu thông tin để lưu lại.

💡

Sau khi cấp quyền xong, những nhân viên được cấp quyền phải tải lại trang (reload) ở trình duyệt sử dụng để hệ thống cập nhật quyền mới được cấp.

4. Xoá nhóm quyền

Để thực hiện tính năng này bạn cần có quyền Cài đặt nhân sự.

Để xoá nhóm quyền, bạn nhấn vào thao tác icon Xóa ở tại danh sách nhóm quyền. Thao tác này sẽ không được hoàn tác sau khi thực hiện.

Xoá nhóm quyền

5. Giới hạn quyền truy cập

Trước khi giới hạn quyèn truy cập của nhân viên, bạn cần kiểm tra xem nhân viên đó đã được cấp những quyền gì trước đó.

Từ trang danh sách nhóm quyền, bạn nhấn vào ô Xem quyền một tài khoản và chọn tên của nhân viên bạn muốn xem. Hệ thống sẽ mở ra màn hình như bên dưới.

Xem quyền một tài khoản

Nếu bạn muốn giới hạn lại quyền đã phân bằng cách nhấn vào dòng chữ (Cài đặt giới hạn..) để thiết lập giới hạn quyền.

Giới hạn quyền truy cập

Như hình trên bạn muốn giới hạn lại quyền tạo đơn hàng của một nhân viên. Chi cho phép nhân viên được phép tạo đơn hàng đối với cửa hàng Luỹ Bán BíchNguyễn Sơn thì bạn đánh dấu vào ô tương ứng.

Nhấn Cập nhật để lưu lại.